Algemeen

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement

Maverick Business & Events


Waar gebruiken we je gegevens voor?

Wij houden ons strikt aan ons privacy statement. Deze luidt als volgt:

Alle gegevens die jij bij ons achterlaat, gebruiken wij alleen voor de vooraf gemelde activiteiten.


Dit zijn:

Het verzenden van de aangevraagde nieuwsbrieven op jouw naam gesteld.

Het versturen van gewonnen prijzen.

In voorkomende gevallen andere activiteiten, maar deze worden altijd vermeld bij het formulier waarmee we jouw gegevens verzamelen.

Het invullen van je gegevens is niet verplicht. Je kunt van de site van Maverick Events gebruik maken, zonder dat je gegevens hoeft achter te laten. Voor sommige diensten, zoals de nieuwsbrief, hebben wij gegevens van je nodig om de dienst te optimaliseren voor jouw gebruik er van. Vandaar dat wij voor die diensten je zullen vragen je gegevens in te vullen.

Indien je gebruik maakt van diensten die aangeboden worden door derden in mailings die je ontvangt via Maverick Events, kan het voorkomen dat je gevraagd wordt je gegevens te verstrekken aan die partij. Hierbij geldt het door hen opgestelde privacy statement! Je kunt hiervoor kijken op de website van de aanbiedende partij.


Het kan voorkomen dat Maverick Events verplicht wordt tot verstrekking van verzamelde persoonsgegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een gerechtelijk opsporingsonderzoek. Maverick Events zal slechts dan gegevens verstrekken wanneer uitsluitend is bewezen dat het om een gerechtvaardigd verzoek gaat.


Eventuele backups die gemaakt worden door Maverick Events ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.


Indien je na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen en / of opmerkingen hebt, laat het ons dan weten via info@maverickevents.nlALGEMENE VOORWAARDEN MAVERICK EVENTS B.V., STATUTAIR GEVESTIGD TE LANGEDIJK, KANTOORHOUDENDE TE ZUID-SCHARWOUDE, VERDER TE NOEMEN ‘ DE ORGANISATIE’

KvK-nummer: 37158811


1. De organisatie is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Zuid-Scharwoude. Zij is de organisator van diverse evenementen die voor haar rekening en risico worden gehouden onder diverse namen, verder ook genoemd ‘het evenement’ of ‘de evenementen’.


2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende verkoop, schenking, en levering van toegangsbewijzen voor de evenementen, waar en op welke locatie dan ook te houden of gehouden. Door verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het evenement aanvaardt de bezoeker de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs via derden tot stand is gekomen.


3. Toegang tot het evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Toegang tot het evenement verkrijgen alleen personen van 18 jaar en ouder. (Tenzij anders aangegeven.) Personen die willen binnentreden kunnen worden verzocht en zijn dan verplicht hun legitimatie te tonen vanwege het controleren op bedoelde leeftijdsgrens. Personen onder de 18 jaar wordt de toegang tot het evenement zonder meer geweigerd, zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de organisatie. Het is verboden de toegangsbewijzen voor het evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is de organisatie gerechtigd de toegang tot het evenement te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de wederpartij te verhalen.


4. De organisatie heeft het recht bezoekers van het evenement voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het evenement te (laten) fouilleren. De bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang tot het evenement worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld of kan onmiddellijk verwijderd worden.


5. Het is verboden de volgende zaken naar het evenement mee te nemen: Etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen (waaronder - maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas) en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur , voor zichzelf of een ander mee te brengen naar - of in bezit te hebben op - de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze te gebruiken voor- of gedurende een evenement, op straffe van inbeslagname. Onder professionele foto-apparatuur wordt verstaan: Camera's met verwisselbare lenzen. Digitale camera's, alsmede telefoons met camera mogen mee naar het evenement. Niet mee mag een (digitale) videocamera/camcorder en andere (geluids)opname-apparatuur. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd. Een bezoeker, die dit verbod overtreedt, kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.


6. De organisatie houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de organisatie een bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de organisatie aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere bezoekers en voor ontkleding tijdens het evenement (waaronder - maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam).


7. Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.


8. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvinden en het bijwonen van het evenement geschiedt door de bezoekers op eigen risico, waarbij de eventuele aansprakelijkheid van de organisatie in ieder geval steeds beperkt is tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert wegens schade aan personen of gemaakte kosten, ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals bijvoorbeeld - maar niet beperkt tot - gehoorstoornissen, gezichtsstoornissen en andere lichamelijke stoornissen dan wel schade aan goederen van de bezoeker, veroorzaakt door welke oorzaak ook, inclusief die welke voortvloeien uit handelingen van andere bezoekers, handelingen van de organisatie, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden, uitgezonderd het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van (de leiding van) de organisatie. De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie geeft de bezoekers het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht.


9. De organisatie zal ernaar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden mocht ontstaan.


10. De organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.


11. De bezoekers van het evenement zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de organisatie, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden. Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door het ordepersoneel.


12. In geval van overmacht in de ruimste zin deze woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc., heeft de organisatie het recht het evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het evenement te annuleren. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het evenement als bovenbedoeld, zal de organisatie hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven.


13. Uitsluitend in geval van annulering zal de organisatie het entreegeld, maar niet de bespreekgelden/administratiekosten, aan de bezoekers, op hun verzoek restitueren. Restitutie zal na een redelijke termijn echter uitsluitend plaatsvinden op vertoon van een geldig toegangsbewijs na de datum waarop het geannuleerde evenement zou plaatsvinden, op de door de organisatie aangegeven - middels de door haar bekend te maken kanalen.


14. De organisatie is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het evenement en/of door betreding van de locatie van het evenement verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat de organisatie of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschappen enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. De bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voorzover de bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de organisatie en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen.


15. Per 1 juli 2008 zijn de evenementen welke door de organisatie worden georganiseerd rookvrij. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. De bezoekers van het evenement zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de organisatie, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden. Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door het ordepersoneel en eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.


16. Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen.


17. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


Gedeponeerd Alkmaar, juni 2011